close

 

ساخت بام‌هاي سبز

 

بام سبز

ساخت انواع باغ بام‌ها نيازمند برنامه ريزي و دانش خـاص آن اسـت.بـام‌هاي سـبز از نظـر قابليت نگهداري و كنترل وزن خاك، باران و برف و تعبيه مسيرهاي پيـاده نيازمنـد فنـاوري فراتـر از سيستم معمول مهندسي بام مي باشد. يك بام سبز از سه قسمت تشكيل شده است:

1- سقف ساختمان يا آن چيزي كه هم اكنون بر بام همه ساختمان‌ها وجود دارد و بر روي آن لايه عايق مثل قيرگوني، ايزوگام يا هر عايق ديگر كشيده شده و احيانا روي آن موزاييك يا اسفالت يا سنگفرش شده است .

2- باغ بام كه يك لايه محافظت كننده است و سقف و عايق رطوبتي را از لايه خاك و گياهان جدا مي‌كند.

3- خاك و كود و سيستم آبياري باغ كه هر كدام با دقـت در محـل خـود قـرار مـي‌گيـرد.

موادي كه در ساخت "باغ بام" استفاده ميشـود، داراي عمـر بسـيار طـولاني هسـتند كـه ايـن خصوصيت آنها، باعث ميشود نيازي به تعويض دورهاي نداشته باشند. ماندگاري آنهـا بـين 30 تـا 50 سال است.عموما كارخانه‌هاي سازنده تجهيزات دو مشخصه مقياس را براي باغ بـام‌ها در نظـر مـي‌گيرند: بام‌هاي متراكم/ فشرده، و بام‌هاي گسترده / وسيع. به كارگيري هريك از اين مشخصه‌ها بـه تعريف نوع استفاده از باغ بام، تنوع گياهي مدنظر و ميزان هزينه براي ساخت و نگهـداري آن بسـتگي دارد.

سيستم‌هايي كه براي ساخت بام سبز طراحي شده اند سـبك وزن ، نيازمنـد رسـيدگي كـم تـرو بادوام هستند. مصالح به كار گرفته شده در هنگام بارش بارانهـاي سـيل‌آسـا و ناگهـاني، آب بـاران را جذب كرده و با كم كردن سرعت آب جاري شده، خطر وقوع سيلاب را كاهش مـيدهـد. شـيوه‌هـاي جديد آبياري باغ بام‌ها، مصرف آب را به حداقل رسانده و رطوبت موجود در خاك را حفظ كـرده از تبخير سريع جلوگيري مي كند. در هنگام ساخت، ابتدا لايه عايق رطوبتي و سپس شـبكه زه كشـي مناسب بر روي پشت بام نصب مي شود. ايجاد يك محيط رشد كاملا مناسب براي موفقيـت بـام سـبز ضروري است . اين محيط بر خلاف خاك زراعي طبيعي كاملا متناسب با محـيط طراحـي شـده و بـه هنگام خيس شدن خيلي سنگين نمي شود . در نهايت گياهان كاشته مي شوند . پوشـش‌هاي گيـاهي مقاوم در برابر سرما و گرما مورد استفاده قرار مي گيرد. گياهاني كه براي اين منظور استفاده مي شـوند معمولا شامل گياهان چند ساله علفي ، گلها ، علف‌هاي وحشي و خزه مي باشند.

 

انواع بام‌های سبز

 

بام سبز

باغ‌های سبز یا باغ بام‌ها را براساس سیستم اجرایی،بسته به عمل متوسط کشت و میزان تاسیسات موردن یاز به دو دسته اصلی تقسیم می‌کنند.

 

 

 

بام سبز سیستم گسترده |  Extensive Green Roof

 

 

- براي سيستم گسترده از واژه Green Roof يا بام سبز استفاده مي شود.

- اين سيستم به نام مقطع كم ارتفاع يا اجرا با ضخامت كم نيز شناخته مي شود.

 - اين نوع بام سبز فقط شامل يك يا دو نوع گياه و محيط كاشت كم عمق مي باشد.

 - معمولا اين سيستم براي زماني كه حداقل بار وزن مد نظر باشد به كار گرفته مي شود.

 - به طور اخص، فقط پرسنل نگهداري و تعمير به اين نوع بام دسترسي دارند.

 - اين نوع بام مثل چمنهاي نروژي، بر روي بامهاي مسطح و شيب دار احداث مي شود.

 - در اين سيستم معمولا از گياهاني با عمق ريشه 40 تا 100 ميلي متر استفاده مي شوند.

 - حدود بار نهايي بام تقريباً بين 50 تا 100 كيلوگرم بر متر مربع در حالت اشباء مي باشد.

 

 

 

 

بام سبز سیستم متمرکز | Intensive Green Roof

 

 

- براي سيستم متمركز واژه Roof Garden يا باغ بام استفاده مي شود.

- اين سيستم به نام مقطع عميق يا باغ بام نيز شناخته مي شود .

- بام‌هاي سيستم متمركز نيازمند عمق متعارفي از خاك براي رشـد گياهـان حجـيم و چمـن معمولي مي باشند.

- اين نوع ازبام سبز شاملانواع مختلفياز گياهان ميباشد و مشابهيك پارك طراحي مي شود.

-برخی از بام‌های سبز دارای درختان بزرگ و آب نماهایی می‌باشند که این موضوع به ویژه برای بام‌هایی که دسترسی عمومی نیز داشته باشند، نیاز به تقویت اساسی سازه دارد.این نوع بام‌ها نیازمند آبیاری، کوددهی و سایر مراقبت‌ها می‌باشند.

 

 

 

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

 

 

 

کاساندا

 

 

آدرس : پونک جنوبی,بلوار شهید آیت الله اشرفی اصفهانی,کوچه گلزار سوم پلاک2 طبقه همکف واحد 1

 

تلفن  :    02144402339  -  02144894933         

همراه :    09124166529